Startsiden

Olav Raagholt og Gerd Meidel Raagholts stiftelse
- org.nr. 991 403 620

- Fagutvikling og forskning innen hjerte-, blinde- og kreftsaken

VEDTEKTER


Skriv ut (PDF-format)
PDF-format
Sist oppdatert: 03.08.2020

VEDTEKTER

Vedtekter for
Olav Raagholt og Gerd Meidel Raagholts stiftelse

§ 1 Navn
Stiftelsens navn er Olav Raagholt og Gerd Meidel Raagholts stiftelse.

§ 2 Stiftelsens opprettelse og form
Olav Raagholt og Gerd Meidel Raagholts stiftelse er en ideell stifelse som er opprettet med grunnlag i Gerd Meidel Raagholts testamente av 12.10.2006.

§ 3 Formål
Stiftelsen har som formål å stille midler til rådighet for fagutvikling og forskning innen hjerte-, blinde- og kreftsaken.

§ 4 Kontor
Stiftelsens forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 5 Kapital
Stiftelsens grunnkapital er kr. 15.000.000.-
Styret skal sørge for en forsvarlig forvaltning og disponering av stiftelsens forvaltningskapital.
Det er et mål at totalkapitalen skal øke minimum tilsvarende økningen i konsumprisindeksen til Statistisk Sentralbyrå for å kunne ivareta realverdien av midlene.

§ 6 Styre
Stiftelsens styre skal bestå av 3-5 personer.
Styrets medlemmer tjenestegjør i fire år om gangen. Hvert andre år velges minimum ett medlem, og da slik at den/de som har fungert lengst er på valg.
Styret bør inneha kompetanse innenfor fagområdene medisin, sykepleie, forskning og jus/økonomi.
Styret velger og supplerer seg selv, og velger selv leder. Gjenvalg kan finne sted.
Styret beslutter årlig godtgjørelse til styrets medlemmer.
Styret skal avholde møter så ofte som det finnes nødvendig, dog minst årsmøte innen mai måned for behandling av årsregnskap og årsberetning.

§ 7 Disponering av stiftelsens midler
Av stiftelsens årlige avkastning skal først 10 % legges til kapitalen. Når nødvendige utgifter er dekket, skal den resterende avkastning benyttes til utdeling av stipendier til fagutvikling og forskningsprosjekt innen de nevnte formål. I tillegg kan det gis reisestipend. Styret avgjør stipendienes størrelse. Adgang til å søke stipendier og forskningsmidler skal kunngjøres på en dertil egnet måte før hver påtenkt utdeling.
Styret har adgang til å la seg bistå av en sakkyndig fagkomité ved stipendieutdelingen og peker selv ut komiteens medlemmer.

§8 Representasjon
Stiftelsens styre er stiftelsens øverste myndighet. Styret representerer stiftelsen utad og har ansvar for at stiftelsen blir forvaltet på lovlig og betryggende måte.
Styret kan ansette forretningsfører. Forretningsførerens godtgjørelse skal godkjennes av styret.
Styret kan gi styremedlemmer eller eventuelt forretningsfører rett til å representere stiftelsen utad, alene eller i fellesskap.

§ 9 Vedtektsendringer
Disse vedtektene kan bare endres ved enstemmig vedtak i stiftelsens styre og med samtykke fra Stiftelsestilsynet. Endringene må være innen stiftelsens ramme og formål.

§10 Regnskap - revisjon
Stiftelsens styre skal sørge for at det føres regnskap for stiftelsens virksomhet.
Stiftelsens regnskap skal revideres av revisor. Stiftelsens revisor velges av styret.
Revisors godtgjørelse fastsettes av styret.

§11 Stiftelsesloven
For øvrig er stiftelsen underlagt den til enhver tid gjeldende stiftelseslov."

Vedtatt i styremøte 5. 11.2019KONTAKT:
Advokat
Finn Kohmann

Tlf: 22 23 65 45
Mobil: 414 33 527

BESØKSADRESSE:
Adv. Finn Kohmann
Østhornveien 10
0874 Oslo

POSTADRESSE:
Østhornveien 10
0874 Oslo


www.finn - senioradvokat.no