Startsiden

Olav Raagholt og Gerd Meidel Raagholts stiftelse
for forskning

- Forskning innen hjerte-, blinde- og kreftsaken

STYRETSist oppdatert: 12.04.2016
 
Skriv ut (PDF-format)
PDF-format

VEDTEKTER

§ 1 Navn

Stiftelsens navn er Olav Raagholt og Gerd Meidel Raagholts stiftelse for medisinsk forskning.

§ 2 Formål

Stiftelsen har som formål å stille nærmere bestemte midler til rådighet for forskning innen hjerte-, blinde- og kreftsaken. Stiftelsen er opprettet på grunnlag av Gerd Meidel Raagholts testamente av 12.10.06. Gerd Meidel Raagholt døde 10.03.07. Stiftelsen er eneste loddeier og arvelodden vil i sin helhet inngå i stiftelsens grunnkapital/forvaltningskapital.

§ 3 Kontor

Stiftelsens forretningskontor er i Oslo kommune

§ 4 Kapital

Stiftelsens grunnkapital er kr. 5.000.000.-

§ 5 Styre

Stiftelsens styre skal bestå av 3-5 personer. Ett av medlemmene skal være jurist (leder). De andre medlemmene bør være fagkompetente personer fra fagområdene medisin og sykepleie. Styrets tjenestetid er 4 år. Styret kan gjenoppnevnes for en periode på ytterligere 4 år. Nye medlemmer utpekes av styret.

Styret har adgang til å la seg bistå av en sakkyndig fagkomité ved stipendieutdelingen og peker selv ut komiteens medlemmer.

Styret forestår stiftelsens drift og skal sikre en forsvarlig forvaltning og disponering av forvaltningskapitalen. Styret skal hvert år sørge for utarbeidelse av årsoppgjør og årsberetning for stiftelsen og sende meldinger som nevnt i stiftelsesloven.

Styret kan ansette forretningsfører og beregne seg godtgjørelse for sitt arbeide.

§ 6 Disponering av stiftelsens midler

Av stiftelsens årlige avkastning skal først 10 % legges til kapitalen. Når nødvendige utgifter er dekket, skal den resterende avkastning benyttes til utdeling av stipendier til fagutvikling og forskningsprosjekt innen de nevnte formål. I tillegg kan det gis reisestipend. Styret avgjør stipendienes størrelse, dog slik at porsjonene bør være tilstrekkelig store til å dekke søkers utgifter i minst 2 måneder. Adgang til å søke stipendier skal kunngjøres på en dertil egnet måte før hver påtenkt utdeling.

Styret kan i spesielle tilfeller tilføre midler fra grunnkapitalen til stipendier, dog slik at normal virksomhet opprettholdes.

§ 7 Vedtektsendringer

Disse vedtektene kan bare endres ved enstemmig vedtak i stiftelsens styre og med samtykke fra Stiftelsestilsynet. Endringene må være innen stiftelsens ramme og formål.

§ 8 Årsmøte

Årsmøte avholdes hvert år innen juni måneds utløp. Styrets leder skal besørge innkalling med minst en ukes varsel.

På årsmøtet skal styret behandle og avgjøre følgende spørsmål:
1. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av stipendier
2. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under årsmøtet

For øvrig er stiftelsen underlagt Stiftelsesloven av 15.06.01 nr. 59.

B) Registrering

Stiftelsen skal registreres hos Stiftelsesregisteret når grunnkapitalen er stilt til stiftelsens rådighet. Innskuddet består av bankinnskudd som ble overført til opprettet konto for stiftelsen i Nordea Bank Norge ASA. Bankinnskuddet utgjør kr. 8.000.000.-.

Det skal innhentes bekreftelse fra revisor om at grunnkapitalen er stilt til stiftelsens rådighet. Det skal utarbeides en åpningsbalanse for stiftelsen som vedlegges registreringsmeldingen. I åpningsbalansen vil den totale verdi utgjøre bankinnskuddet på kr. 8.000.000.-. Grunnkapitalen er fastsatt til kr. 5.000.000.-. Det overskytende beløp på kr. 3.000.000.- blir å registrere som annen egenkapital.

C) Omkostninger ved etablering

Omkostningene ved opprettelse av Stiftelsen skal dekkes av stiftelsen.

D) Styre og revisor

Til styre ble valgt:

Advokat Finn Kohmann styreleder
Østhornveien 10, 0874 Oslo

Bjørn Gondrosen, veterinær, dr. scient., styremedlem
Eilert Sundtsgate 11 B, 0259 Oslo

Anders Skogstad, kandidat i sykepleievitenskap, styremedlem
Eilert Sundtsgate 11 C, 0259 Oslo

Thor Hilberg, overlege, dr. med, styremedlem
Østhornveien 8, 0874 Oslo

Til revisor ble valgt:

BDO Nooaudit OSLO DA, 875 926 632
Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0121 Oslo

E) Åpningsbalanse

Åpningsbalanse ble fremlagt og undertegnet

Alle vedtak var enstemmige. Stiftelsen ble deretter erklært konstituert og protokollen ble opplest og undertegnet.

Oslo 21.05.07
……………………………….. ……………………………………
advokat Finn Kohmann, testamentsfullbyrder/stifter Bjørn Gondrosen/stifterKONTAKT:
Advokat
Finn Kohmann

Tlf: 22 23 65 45
Mobil: 414 33 527

BESØKSADRESSE:
Adv. Finn Kohmann
Østhornveien 10
0874 Oslo

POSTADRESSE:
Østhornveien 10
0874 Oslo