Fagutvikling og
forskning innen hjerte-,
blinde- og kreftsaken

Olav Raagholt og Gerd Meidel Raagholts

stiftelse er en ideell stiftelse opprettet med grunnlag i Gerd Meidel Raagholts testamente av 12.10.2006.

Stiftelsen har

som formål å stille midler til rådighet for fagutvikling og forskning innen hjerte-, blinde- og kreftsaken.

Neste gaveutdeling

vil skje i 2022 – frist for søknad vil bli annonsert på våre hjemmesider og i aktuelle tidsskrifter

Stiftelsen har

som formål å stille midler til rådighet for fagutvikling og forskning innen hjerte-, blinde- og kreftsaken.
Da forskning på en del spesifikke dyre-sykdommer kan gi verdifulle erfaringer som kan overføres til mennesker, vil støtte til slik forskning også bli vurdert.

Stiftelsens styre

beslutter utdeling av gavemidler etter behandling av søknader som er rettidig mottatt etter utlysning. Varsel om gavemidler skjer ved annonsering i aktuelle tidsskifter relatert til stiftelsens målgruppe, og på stiftelsens hjemmesider.

Kapital

Stiftelsens grunnkapital er kr. 15.000.000.-
Styret skal sørge for en forsvarlig forvaltning og disponering av stiftelsens forvaltningskapital.
Det er et mål at totalkapitalen skal øke minimum tilsvarende økningen i konsumprisindeksen til Statistisk Sentralbyrå for å kunne ivareta realverdien av midlene.

Olav Raagholt og Gerd Meidel Raagholts stiftelse Raagholtstiftelsen

Raagholtstiftelsen er opprettet med grunnlag i Gerd Meidel Raagholts testamente av 12.10.2006.

Disponering av stiftelsens midler

Av stiftelsens årlige avkastning skal først 10 % legges til kapitalen. Når nødvendige utgifter er dekket, skal den resterende avkastning benyttes til utdeling av stipendier til fagutvikling og forskningsprosjekt innen de nevnte formål. I tillegg kan det gis reisestipend. Styret avgjør stipendienes størrelse. Adgang til å søke stipendier og forskningsmidler skal kunngjøres på en dertil egnet måte før hver påtenkt utdeling.

Styret har adgang til å la seg bistå av en sakkyndig fagkomité ved stipendieutdelingen og peker selv ut komiteens medlemmer.

Hvem kan søke om gavemidler

Nedenfor har vi kort skissert noen vilkår for å kunne søke om økonomiske midler fra Raagholtstiftelsen.

  • Både enkeltpersoner og grupper kan søke
  • Stiftelsen navn på referanser og ev. institusjoner med oppdaterte adresseopplysninger
  • Dokumentasjon av tidligere arbeider/resultater
  • Søker godtar at navn, formål og ev. forskningsresultater kunngjøres på stiftelsens hjemmeside eller på andre måter, for prosjekter/arbeider finansiert helt eller delvis av tildelte gavemidler

Søknad om støtte

Søker/søkere bes om å sende en ferdig søknad i Word-format som vedlegg til e-post.

Alle søknader må sendes til stiftelsens e-postadresse

post@raagholtstiftelsen.no