Personvernerklæring for Gerd Meidel og Olav Raagholts stiftelse

Innledning

Raagholtstiftelsen er behandlingsansvarlig for registering av personopplysninger i forbindelse med virksomheten og realisering av formålet som er å stille midler til rådighet for forskning innen hjerte-, blinde- og kreftsaken.

Stiftelsen behandler personopplysningene i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Regelverket skal beskytte personer mot misbruk av personopplysninger.

For mer informasjon om informasjonskapsler for program vi benytter oss av, se her:

Informasjonskapsler for publikumsmåling:

Stiftelsen er opptatt av personvernet til personer hvor Stiftelsen har registrert personopplysninger:

  • Styremedlemmer
  • Leverandører,
  • Personer, grupper, institusjoner og selskap m.v. som søker om bidrag fra stiftelsen

For å sikre at personopplysningene håndteres på en sikker og forsvarlig måte har vi etablert disse retningslinjer.

Formålet med behandlingen

For å kunne administrere arbeidet med stiftelsens formål og dens aktiviteter må stiftelsen behandle visse personopplysninger. Vi benytter personopplysninger kun til følgende formål:

  1. Ivareta stiftelsens løpende drift i samsvar med lov og forskrift, herunder registrere personopplysninger for styrets medlemmer.
  2. Engasjement av leverandører, herunder personer, for å opprettholde stiftelsens virksomhet og ideelle mål i samsvar med styrets beslutning.
  3. Behandle søknader om bidrag fra stiftelsen, herunder velge ut hvem som skal motta støtte samt foreta utbetaling av bidrag i samsvar med styrets beslutning.

Hvilke personopplysninger behandles

Kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre formålet og virksomheten.

Behandlingsgrunnlag

Stiftelsen har ifølge personopplysningsloven grunnlag rettslig grunnlag til å behandle personopplysninger for å kunne gjennomføre formålet.

Stiftelsen mottar samtykke fra personer hvor personopplysninger er lagret hos Stiftelsen, gjennom å oppfylle avtaler med personen, eller en konkret aksept fra personen, basert på Stiftelsens vilkår for samhandling.

Sikkerhet

Stiftelsen vil kontinuerlig påse at personopplysninger ikke blir misbrukt, og at de er korrekte.

Personopplysninger til tredjeparter

Stiftelsen kan gi tredjeparter tilgang til personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre formålet.

Stiftelsen inngår databehandleravtaler med underleverandører som kan få tilgang til personopplysninger. Disse tredjeparter vil ikke kunne benytte slike personopplysninger til andre formål enn det som er avtalt med Stiftelsen.

Personopplysninger kan bli utlevert til tredjeparter som befinner seg utenfor EØS-området i forbindelse med realisering av formålet.

Rettigheter / innsyn

Personer hvor personopplysninger er lagret hos Stiftelsen, kan kreve innsyn i opplysningene, og kreve retting eller sletting av personopplysninger, herunder be om begrenset bruk av personopplysninger, samt protestere mot bruken av dem.

Personer hvor personopplysninger er lagret hos Stiftelsen, kan be om dataportabilitet, det vil si at personopplysninger registrert hos Stiftelsen kan overføres til en tredjemann.

Henvendelser om innsyn i hvilke personopplysninger Stiftelsen har lagret kan sendes til styrets formann.

Personer hvor personopplysninger er lagret hos Stiftelsen har rett til å klage til Datatilsynet dersom de mener Stiftelsen behandler personopplysningene i strid med personvernreglene.

Oppbevaring og sletting av personopplysninger

Stiftelsen oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å administrere og gjennomføre formålet, med mindre Stiftelsen etter lov er pålagt å lagre opplysningene.

Stiftelsen oppbevarer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å administrere og gjennomføre formålet, med mindre Stiftelsen er pålagt å lagre opplysningene.


Denne personvernerklæring er fastsatt av styret for Olav Raagholt og Gerd Meidel Raagholts stiftelse i styremøte 06.06.2019.